រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ

Takeo Administration
ស្វែងរក

ប្រវត្តិខេត្តតាកែវ

១.សាវតាខេត្តតាកែវ

២.ឥស្សរៈជនដែលធ្លាប់ជាចៅហ្វាយ ឬអភិបាលខេត្តតាកែវ